Työnohjaus Jyväskylä

Yksilö- ja ryhmätyönohjausta & johdon- ja esihenkilöiden työnohjausta

Mitä on työnohjaus?

Työstressiä ja ahdistaa? Kaipaatko selkeyttä esimiestyöhön? Tarvitsetko tukea akuuttiin tilanteeseen työpaikalla? Auttaisiko pitkän tähtäimen työhyvinvointisuunnitelman kehittäminen tiimiäsi?

Työnohjaus räätälöidään kuhunkin tilanteeseen sopivaksi olipa kyseessä sitten yksilöllinen työnohjaus tai työyhteisön ryhmätyönohjaus. Villa9:stä löydät koulutetun ja kokeneen työnohjaajan – tarjoamme lyhyitä 1-5 kerran käyntipaketteja tai pidempää työnohjausprosessia.

Työnohjauksen avulla voit merkittävästi vahvistaa ja lisätä omia tai työryhmän voimavaroja!

Miten työnohjaukseen pääsee?

Työnohjaukseen ei tarvitse erikseen lähetettä. Työnohjauksen voi maksaa itse tai työnantaja. Yrittäjät voivat liittää työnohjauksen verotukseen. Aloitusvaiheessa järjestetään aloituspuhelu tai -tapaaminen, missä mietitään millainen työnohjaus tulisi kyseeseen ja mitä tarpeita asiakkaalla on työnohjauksen suhteen. Alkuvaiheessa tehdään kirjallinen työnohjaussopimus, jossa määritellään työnohjauksen tavoitteet ja toteutussuunnitelma. Työnohjaus ei ole terapiaa, eikä siitä tehdä mitään potilasasiakirjamerkintöjä. 

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksen kesto on usein 1-2 vuotta jossa tapaamiskertoja on noin 1 x kk:ssa. Mahdollista on sopia myös lyhyempiä 1-5 kerran prosesseja. Tapaamisen kesto sovitaan yhdessä työnohjattavan kanssa ja yleensä tapaamisen kesto on 45-90 min. 

Työnohjauksen tavoitteita mietitään alkukeskustelussa ja tavoitteet tarkentuvat työnohjauksen edetessä. Tavoitteiden lähtökohtana ovat asiakkaan ja hänen työpaikan tarpeet sekä odotukset. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi jaksamiseen, työhyvinvointiin, ajanhallintaan, perustehtävän määrittelyyn ja selkiyttämiseen, työhön liittyvin ongelmien käsittelyyn, ammatillisen kasvun teemoihin, tiedottamisen kehittämiseen, vuorovaikutuksen ongelmien käsittelyyn, muutoksien kohtaamiseen tai tulevaisuuden haasteisiin. Työnohjauksen alussa keskustellaan mikä työnohjauksen muoto sopii asiakkaan tilanteeseen parhaiten.

Työnohjauksessa käsitellään työtä, ammatillista kehittymistä ja työssä jaksamista. Se auttaa kehittämään työtä, parantaa yhteistyötä, lisää työn voimavaroja ja laatua. Työnohjauksessa voi purkaa ja käsitellä työhön liittyviä pulmakohtia sekä raskaita kokemuksia ja saada niihin uusia suhtautumistapoja. Työnohjaus on parhaimmillaan eteenpäin katsomista, työn ja työyhteisön kehittämistä, ratkaisujen etsimistä yhteistyön ja työn laadun kehittämiseksi. 

Toivo, mahdollisuus, työnilo ja onnistuminen ovat myös tärkeitä teemoja työnohjauksessa.

Työnohjaus voi sisältää välitehtäviä, sillä oppiminen ja oivallukset tapahtuvat usein istuntojen välissä. Työnohjaaja voi käyttää myös erilaisia toiminallisia menetelmiä tai muita tehtäviä työnohjauskerroilla, mitkä tukevat työnohjausta.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus käsittelee yksilön omaa työtä ja siihen liittyviä tekijöitä. Työnohjauksen avulla yksilö löytää uusia näkökulmia ja toimintatapoja työhönsä ja lisää valmiuksia kohdata haastavia tilanteita ja asioita. Työnohjaus on oivalluttavaa työskentelyä, jonka aiheet voivat olla etukäteen sovittuja tai aiheet nousevat käyntikohtaisesti käsittelyyn. 

Kriisityönohjaus

Kriisityönohjauksessa käsitellään akuutteja, kuormitusta lisääviä tilanteita, joissa työntekijän työ- ja toimintakyky on hetkellisesti uhattuna. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uhkaavat asiakastilanteet, irtisanomistilanteet tai äkilliset muutokset. Kriisityönohjaus käsittää 1–3 ohjauskertaa. Kriisityönohjauksessa keskitytään kuormittavan tilanteen purkuun ja työkyvyn ylläpitämiseen. Näin ohjattavan omat voimavarat tulevat käyttöön, kuormitus vähenee ja stressinhallinta lisääntyy.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus tukee ryhmän jaksamista, yhteistyötä sekä hyvien työkäytänteiden jakamista ja miettimistä. Ryhmä oppii koulutetun työnohjaajan tukemana yhteisen jakamisen kautta. Usein ryhmien haasteet ovat usein näkyvillä, mutta vaikeasti määriteltävissä. Työnohjaus tarjoaa turvallisen ja luottamuksellisen paikan tutkia näitä haasteita ja pyrkiä löytämään keinoja päästä paremmin eteenpäin. 

Ryhmätyönohjauksen ryhmä voi muodostua jostakin työryhmästä, tiimistä, työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmän jäsenet voivat olla myös eri työpaikoista, saman ammatin- tai toimialan edustajista tai yksinyrittäjistä. 

Kysy rohkeasti puhelimitse tai sähköpostin avulla työnohjaustarjousta, mikä sopisi sinun tarpeisiisi. Voimme yhdessä miettiä tavoitteita, sisältöä ja mikä olisi mahdollista!

Johdon- ja esihenkilöiden työnohjaus

Johdon -ja esihenkilöiden työnohjaus auttaa johtamista, yhteisten käytänteiden luomista ja vuorovaikutuksen kehittämistä. Työnohjausta voi käyttää osana johdon kehittämisprosessia tai tukena muutosvaiheeseen.


Esihenkilötyönohjaus tarkastelee esihenkilön vastuita ja velvollisuuksia sekä pyrkii löytämään hyviä toimintatapoja esihenkilötyöhön. Työnohjaus tukee esihenkilöä työhön liittyvien haasteiden kohtaamisessa sekä vahvistaa esihenkilön osaamista ja voimavaroja.

Työnohjausta Jyväskylässä tai etänä

Villa 9:stä on mahdollista saada koulutetun työnohjaajan tarjoamaa työnohjausta. Työnohjausta voi käyttää työntekijät, yrittäjät, esihenkilöt, johtajat, tiimit ja työyhteisöt. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksiö – tai ryhmätyönohjauksena. Toivottavaa olisi, että ryhmätyönohjauksiin osallistuisi myös esihenkilö. 

Työnohjaus sopii sekä akuutteihin tilanteisiin, organisaation pitkän tähtäimen työhyvinvointisuunnitelmaan kehittämiseen. Työnohjaus on menetelmä, joka lisää työntekijän työhyvinvointia ja ehkäisee työperäistä kuormittumista. Viimeistään silloin työnohjaus on suositeltavaa, jos työssä jaksaminen ja työstä suoriutuminen ovat vaikeutuneet olennaisesti.

Työnohjaustapaamiset voidaan järjestää Jyväskylässä tai etäyhteyksiä hyödyntäen. Ota yhteyttä työnohjaajiin:
Sari Fors & Pieta Haataja.